Børn og Unge

Børn og unge skal have den bedste start i livet. Vi er en attraktiv kommune for børnefamilier - især fordi vi har rigtig gode skoler med gode afgangsresultater og god trivsel. Børn skal lære at begå sig i fællesskaber. For os handler det gode børne- og ungeliv om et godt samarbejde mellem forældre, daginstitution, skole, SFO, ungdomsklubber, musikskole, fritidstilbud i idrætsforeninger, spejderorganisationer m.v.

Daginstitution og skole

Trivsel er vigtig for udvikling. Mobning – også digital mobning – er en udfordring, som vi skal klæde alle på til at tackle. Alle skoler har en antimobbepolitik, men det er i hverdagen, arbejdet med at modvirke mobning skal foregå, og det er her ”den gode tone” skal være. Digital dannelse skal efter vores mening på skoleskemaet, og vi skal løbende have dialog med forældrene om, hvad de kan gøre. Digital dannelse har været på den politiske dagsorden et stykke tid, og vi konservative arbejder for, at det kommer i fokus i den kommende periode.

Helt generelt skal vi på børne- og ungeområdet forbedre de fysiske rammer. I de kommende år skal daginstitutioner og skoler renoveres, og vi ønsker at forbedre mulighederne for bevægelse som en del af hverdagen. Bevægelsesglæde og muligheden for at udfolde den skal have et særligt fokus, når institutioner og skoler renoveres. Også omklædningslokaler, faglokaler og toiletter skal renoveres.

Små og store børn skal have let adgang til at bevæge sig. I 2017 har kommunen gennemført en analyse af skolevejene i kommunen. Vi synes, at skolevejene skal forbedres, så børn i alle aldre kan cykle til og fra skole.

Vi er stolte af det høje niveau, eleverne i vores skoler opnår ved afgangseksamen. Vi har herudover valgt at sætte særlig fokus på naturfag, og Kommunalbestyrelsen har i august vedtaget en Naturfagsstrategi. Den skal give naturfagene et løft, og sikre, at børn – i modsætning til nu – fortsætter med at være nysgerrige på naturfagene. Vi håber, at flere vil bevare interessen for naturfag, og for os er det en del af den almene dannelse, som alle børn og unge skal have. Strategien skal også få flere børn og unge til at synes om og at arbejde med naturvidenskab.

Der foregår allerede i dag masser af aktiviteter og undervisning, og med strategien, som gælder fra 0-18 år, er vi med til at understøtte og videreudvikle arbejdet. Videnskabsklubben for 4. og 5. klasses børn – med hjælp fra udskolingselever og med gymnasieelever som mentorer – er et godt tilbud og et fint eksempel på de muligheder, der er for at understøtte interessen for naturfag.

Vi arbejder fortsat på at gøre de lange skoledage kortere, og lektiecafeer skal være et frivilligt tilbud, for det skal være op til familierne at prioritere, hvad børnenes eftermiddage skal bruges til.

Vi arbejder også for at skabe øget sammenhæng i børns liv – i overgang fra institution til skole, SFO, klub og til ungdomsuddannelse. Det betyder fortsat udvikling af det tværgående samarbejde.  Vi vil se på, om vi kan gøre livet lidt lettere for forældrene – for eksempel med kun en indgang til information om barnets institution, skole og øvrige aktiviteter.

Unge

I den kommende periode har vi fokus på at etablere steder, hvor unge kan mødes og dyrke sociale relationer og fælles interesser, så vores kommunale tilbud understøtter sunde og fornuftige valg. Derfor har vi foreslået, at den nye kommunalbestyrelse udarbejder en Unge-politik som lægger rammerne for det videre arbejde. Ungepolitikken skal udarbejdes i tæt samarbejde med dem, det handler om: De unge.

I Lundtofte er vi allerede langt i arbejdet med at skabe rammerne for et samlingspunkt for alle områdets borgere. Her skal også Ungdomsskolen udbyde en række tilbud, der supplerer og udvider de tilbud, der i dag udbydes på Ungdomsskolens afdeling på Fuglsanggårdsskolen i Virum.

Vi ved, at vores børn og unge desværre udsættes for mange fristelser med alkohol og stoffer, og en ny undersøgelse viser, at deres risikovillighed er bekymrende stor.  Det er nødvendigt, at forældrene – sammen med kommunens fagfolk – løfter denne opgave, så de unge bliver så robuste som mulige til at træffe de rigtige valg. Vi ønsker, at kommunens øgede bidrag til denne dialog sker gennem SSP – Skole/Socialforvaltning/Politi, og vi ønsker, at udvide aldersgrænsen fra 18 år til 25 år for SSP arbejdet.

Vi vil gerne klæde de unge bedre på til at foretage et meget vigtigt valg: Hvad skal de arbejde med gennem livet. En styrkelse af erhvervspraktik i udskolingen, og øgede muligheder for unge til at vælge en håndværksmæssig erhvervsuddannelse er nogle af de veje, vi vil gå. Der er heldigvis lokale virksomheder, der tager unge i lære, og det skal vi understøtte og udvikle så meget som muligt.

Ungdomsuddannelserne

Lyngby-Taarbæk Kommune er beriget med mange uddannelsestilbud. Gymnasier med forskellige retninger, maskinmesterskole, erhvervsuddannelser på K-Nord og ingeniøruddannelser på DTU. Gennem årene har vi opbygget et godt samarbejde mellem kommunen og uddannelsesinstitutionerne, og det samarbejde vil vi gerne fastholde og udbygge, fordi det giver os mulighed for at sikre, at de unge kommer godt i vej.

De mange uddannelsessøgende er med til at bringe et mangfoldigt liv til byen. Der er kommet mere liv på Hovedgaden i de seneste år, og det er vi glade for. De mange ungdomsboliger, som blandt andet opføres i Sorgenfri, tror vi også vil give mere liv i byen.