Natur og miljø

Lyngby-Taarbæk er en grøn og blå kommune. Vi har skov, sø og strand og er samtidig tæt på hovedstaden. Den unikke beliggenhed gør kommunen særdeles attraktiv at bo i. Vi skal fortsat værne om den fornuftige balance mellem by og natur. Som konservative falder det os naturligt, at tage ansvar for både natur og miljø. Vi har alle en særlig forpligtelse over for vores kommende generationer i den måde, vi anvender jordens ressourcer på.

Natur

Vi vil også fremover have stort fokus på, at udvikling af kommunen ikke må være på bekostning af vores grønne områder. Vi vil beholde vores placering som nr. 4 på listen over kommuner med størst biodiversitet – den placering er vi stolte af, for det er en høj placering for en storby.

Kommunen er rig på natur – det forpligter. Vores grønne områder skal plejes nænsomt og i overensstemmelse med områdernes karakter og anvendelse. I denne periode har vi arbejdet for, at der blev vedtaget en træstrategi. Træer i bybilledet skaber livskvalitet og er med til at definere os som et grønt område. Derfor er det vigtigt, at træerne løbende vedligeholdes og udskiftes, så vi også i fremtiden kan nyde dem.

For at værne om træerne og vandmiljøet ønsker vi at undersøge muligheder for alternativer til saltning af vejene om vinteren – der hvor det er muligt og ikke slækker på trafiksikkerheden.

Miljø

Vi er godt på vej til at blive en mere miljørigtig kommune. Med affaldssorteringen har vi taget et vigtigt og afgørende skridt i retning af en øget genanvendelse af ressourcerne. Vi arbejder på, at de kommunale institutioner bliver koblet på affaldssortering så snart som muligt, og det vil for os sige 2018.

Det kniber lidt for borgerne at smide affald i skraldespande på gader, veje og de grønne områder. Vi går målrettet efter at sikre, at der er plads i skraldespanden til affald, og på forskellig vis motivere til at bruge skraldespanden. Derfor vil vi arbejde på en digital løsning, hvor spandene tømmes efter behov.

I store dele af kommunen etableres fjernvarme med mulighed for tilslutning for langt de fleste borgere og kommunale institutioner og bygninger. Fjernvarme er en meget billig og klimavenlig opvarmningsform, og derfor vil vi fortsætte udbygningen af fjernvarmenettet.

Vi har fokus på CO2-reduktion alle steder i kommunen i egne bygninger og institutioner. Derudover understøttes borgerne i at vælge energirigtige og CO2 besparende løsninger, når boligen renoveres. Der er mange igangværende projekter, som borgerne kan gøre brug af til at reducere CO2 udledningen. Disse tiltag skal fortsat udvikles i takt med borgernes stigende interesse for at gøre en aktiv indsats i egne hjem.

På trafikområdet vil vi understøtte borgernes brug af cyklen som transportmiddel, og mener at udbygningen af supercykelstinettet er med til at understøtte dette. Vi vil fortsætte med at motivere de omkringliggende kommuner til at indgå i et samarbejde om mere miljøvenlige busser.

Lokal afledning af regnvand (LAR) har været på dagsordenen i de senere år, og vi har etableret en række både små og store anlæg blandt andet i Badeparken og Virumparken. Det vil vi fortsat arbejde med, fordi LAR- projekter beskytter borgerne mod vand i kælderen, og samtidig undgås en unødvendig rensning af overfladevand. En yderligere fordel er, at behovet for dyre investeringer i kloaksystemet for at rumme de øgede vandmængder ved skybrud bliver meget mindre. Når fæstningskanalen, som det største anlæg åbnes som klimasikringsanlæg, er vi kommet meget langt, og her får vi ikke blot skånet miljøet men også omdannet områderne omring til nye og fantastiske rekreative arealer for kommunens borgere.