Vi skal gøre det let, selvom det er svært

Letbanen har andre ønsket. Vi Konservative stemte imod. Nu, hvor beslutningen er truffet, skal vi sammen sikre, at Letbanens negative følgevirkninger begrænses – både mens der bygges, og når den står færdig.
Vi skal sikre, at alle kan komme rundt i kommunen og at der tages hensyn til alle trafikformer – både den gående, den cyklende, bilisten og den, der har brug for offentlig transport.

Letbane

Det er almindelig kendt, at Konservative har ønsket en anden trafikal løsning, end en Letbane på skinner og med køreledninger. Vi har altid været positive overfor en kollektiv trafikløsning på tværs af omegnskommunerne – men det skulle være en løsning, som har langt færre ulemper for Lyngby Bymidte og for borgerne, end Letbanen har – som f.eks. BRT-busser og ikke en gammeldags ”skinne-løsning”

Vi kæmpede desværre forgæves for vores borgere og for Lyngby Centrum. Et flertal udenom de konservative sagde JA til en Letbane, mens vi stemte NEJ. Det er vi ærgerlige over, for vi mener ikke, at Letbanen er en god løsning. Med flertallets beslutning er Letbanen imidlertid på vej, med de ulemper det giver for den øvrige trafikafvikling, byens sammenhæng og økonomien. Kontrakterne er underskrevet, arbejdet er i gang, og kommunen er bundet af projektet. Det kan et eventuelt kommende flertal desværre ikke ændre på – men vi vil gøre alt hvad vi kan for at sikre, at der aldrig igen træffes en sådan beslutning uden at borgerne spørges. Og vi kan gribe enhver chance der eventuelt byder sig for at minimere skaderne af projektet, herunder ændre på den teknologiske løsning. Enhver fremadrettet ændring af projektet vil dog forudsætte, at et flertal i Lyngby-Taarbæk suppleres af et tilsvarende flertal blandt de øvrige kommuner, regionen og folketinget.

De næste fire år vil vi arbejde for:

  • at minimere generne ved det trafikkaos der opstår i forbindelse med Letbanens anlæg og at sikre trafiksikkerheden mest muligt. Vi har sikret at der er èn indgang for borgerne, og at der tilføres området yderligere to årsværk.

  • At begrænse følgeomkostninger ved projektet

  • At eventuelle fremtidige muligheder for at ændre projektet gribes

Trafik

Vi ved det godt – de trafikale udfordringer er stigende. Både fordi flere kommer til kommunen for at studere, handle og arbejde, men også fordi vi der bor her, har flere biler. Også flere biler, end vores villakvarterer og bycentre er gearet til. Det giver store udfordringer. Både for fremkommelighed og parkering.

For at undgå trafikkaos skal der ved større byggerier altid udarbejdes kvalificerede beregninger af de trafikale konsekvenser – og vi skal om nødvendigt stoppe op og vente med at give nye planer grønt lys, til konsekvenserne af igangværende arbejder er kendt. Samtidig må vi anerkende, at øget biltrafik er kommet for at blive, og at vi ud fra den præmis arbejder for at afbøde generne og øge trafiksikkerheden.

De næste fire år vil vi arbejde for:

  • større fleksibilitet for bybiler og delebiler samt mulighed for at opsætte el-ladestandere. Det er alt sammen med til at forbedre vores miljø og fremkommelighed for trafikken – bådebilister og cyklister.

  • fortsat have fokus på at udvikle smarte løsninger i forhold til at styre og regulere trafikken ved at monitorere i lyskryds og ved tilkørsler til byen

  • gode forhold for cyklister. Udover de allerede etablerede supercykelstier ønsker vi at skabe bedre muligheder for cykelparkering i hele kommunen specielt ved Letbane stationerne.

  • At vores skolevejsanalyse opdateres og bruges aktivt som grundlag for at arbejde videre med tiltag som sikrer, at børn og unge tager cyklen i skole eller til uddannelse i stedte for at blive kørt.

  • At alle veje i kommunen bliver offentlige veje