Borgernes økonomi i trygge hænder

På trods af en urimelig stor regning til udligningen, har vi Danmarks 15. laveste indkomstskat, den 16. laveste grundskyld og den 8. laveste gæld. Vi tager ansvar for en fortsat sund økonomi, der skaber en stabil udvikling, tryghed for borgerne om de kommunale tilbud og rum til at sænke grundskylden yderligere.

Udligning og skat

Et flertal i folketinget vedtog i foråret 2020 en ny udligningsreform, der betyder, at den samlede årlige regning til udligning til andre kommuner nu er oppe på 1,4 mia. kroner for Lyngby-Taarbæk kommune.

Det svarer til:

 • Hver 5. skattekrone der betales i kommunen hvert eneste år, eller
 • Vores samlede årlige omkostninger til alle skolerne eller
 • Mere end Letbanens samlede omkostninger akkumuleret over 40 år!

Det er mange penge. Faktisk betaler vores borgere 4. mest til udligningen pr. indbygger. Penge vores borgere skal betale til service i andre kommuner. Med den stigende regning til udligning, har Lyngby-Taarbæk kommune været tvunget til at hæve personskatten 0,68 procentpoint fra 2021. Det er vi rigtig kede af, men skattestigningen er desværre nødvendig, hvis vi efter udligningsregningen fortsat skal have en sund økonomi og en rimelig service.

De næste fire år vil vi blandt andet arbejde for:

 • At kommunens gæld forbliver blandt de 10 laveste i landet målt pr. indbygger – kommende borgere skal ikke betale for nutidens forbrug

 • At vi igen rykker op ad på listen over kommuner med lavest skat – vi har i dag den 16. laveste grundskyldspromille og den 16. laveste kommuneskat.

 • Fortsat sund økonomi og langsigtede omstillinger, der sikrer nye og billigere måder at løse opgaverne på – så vi undgår hovsaløsninger og nedskæringer.

 • Øget brug af konkurrenceudsættelse – vel at mærke de steder, hvor det giver mening økonomisk og kvalitativt.

 • At øge andelen af grønne indkøb

Anlæg

På anlægsområdet er det fortsat vores ambition at sikre bedre vedligehold og brug af kommunale bygninger. Finansieret af vores kassebeholdning, men også gennem frasalg af bygninger, som kommunen ikke anvende fuldt ud. Vi skal eje færre m2 – og de m2 vi beholder skal være i bedre stand og med højere anvendelsesgrad. Borgernes penge skal ikke bindes i unødige mursten, men derimod bruges til nødvendig service.

De næste ti år er vores ambition:

Renoveringer og nybyggeri for 2,2 mia. kr. herunder:

 • 700 nye dagtilbudspladser og renovering af eksisterende tilbud for samlet kr. 460 mio.
 • Udbygning og renovering af skoler for kr. 570 mio.
 • Renovering af det fredede rådhus og deraf reduktion i antal m2 til administration
 • Investeringer i trafik og infrastruktur for kr. 480 mio.

Samarbejde og borgerinddragelse

Gennem et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen vil vi sikre fortsat stabilitet i driften – og at flest mulige synspunkter tilgodeses i den kommunale opgaveløsning. Vi er stolte af, at samtlige budgetforlig i indeværende periode er vedtaget i enighed – på tværs af alle partier. Det betyder naturligvis, at ingen har fået det præcis som de ønsker. Alle parter giver og tager i det politiske samarbejde, men netop gennem dialog og kompromisser finder vi de langsigtede og holdbare løsninger til gavn for borgerne.

Udover et bredt og konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen, vægter vi et godt samarbejde med borgerne. For det er jo for borgernes skyld, at vi her. Derfor har vi også i indeværende periode haft forsøg med nye former for borgerinddragelse.

De næste fire år vil vi arbejde for:

 • Det fortsat gode samarbejde i kommunalbestyrelsen til gavn for borgerne.

 • Fortsat at understøtte og gøre brug af forskellige former for borgerinddragelse – herunder brug af borgerdrevne projekter

Corona og kommunen

Nedlukningen i foråret 2020 viste en stor omstillingsparathed blandt kommunens medarbejdere og borgere. Vi har høstet erfaringer på skoler, dagtilbud, ældreområdet og det specialiserede område. På den positive side så vi, at kortere skoledage, mindre børnegrupper og øget fokus på rengøring og hygiejne i mange tilfælde gav gladere børn og mindre sygefravær. Samtidig så vi også at fravær af fysisk og mental træning – fra fagprofessionelle såvel som pårørende, gav store udfordringer for nogle af vores mest sårbare borgere. Det tager lang tid at indhente. Dertil kommer, at vi også i Lyngby-Taarbæk oplever stigende ledighed, der på sigt kan få konsekvenser for kommunens økonomi. Derfor skal vi i den kommende periode have øget fokus på jobskabelse og vores indsats overfor ledige. Vi er fortsat hjulpet af, at vi har et stærkt handels- og erhvervsliv, der kan hjælpe. Men også her mærkes konsekvenserne af Corona. Særligt handelslivet og turismeerhverv er ramt, og vi skal sammen med de mange aktører styrke arbejdet med at synliggøre byens mange attraktioner og øge antallet af gæster i byen, så vi også fremover har et stærkt handelsliv og gode oplevelser.

De næste fire år vil vi arbejde for:

 • At erfaringer fra Corona nedlukningen bliver brugt i den kommunale opgaveløsning – fx erfaringerne med elektronisk borgerkontakt, der for nogle borgere har været en lettere og mere fleksibel løsning end fremmøde.
 • Øget fokus på jobskabelse og erhvervsklima
 • En øget indsats for at styrke handelsliv og turismeerhverv i samarbejde med de relevante aktører
 • At erfaring med delvist hjemmearbejde indtænkes i forhold til både rekruttering, fastholdelse og m2 behov, for så vidt angår kommunale medarbejdere med begrænset fysisk borgerkontakt.