Kommunalbestyrelsen

Sofia Osmani

Borgmester, Byrådsmedlem

Charlotte Shafer

Byrådsmedlem

Dorthe La Cour

Byrådsmedlem

John Tefke

Byrådsmedlem

Karsten Andersen

Byrådsmedlem

Karsten Lomholt

Byrådsmedlem

Magnus Von Dreiager

Byrådsmedlem

Martin Vendel Nielsen

Byrådsmedlem

Mette Schmidt Olsen

Byrådsmedlem

Richard Sandbæk

Byrådsmedlem