Værdig ældrepleje med frihed til at vælge

Det skal være trygt at blive gammel i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der skal være aktiviteter og et stærkt fokus på sundhed, omsorg og ordentlig hjælp til ældre medborgere. Vores ældrepleje skal kendetegnes ved respekt, værdighed og ældres ret til at bestemme selv. Vi skal have et nyt friplejehjem med særlig fokus på friheden til selv at tilvælge den hjælp, som den enkelte har behov for.

Sundhed

Lyngby-Taarbæks borgere er generelt sunde. Et aktivt fritidsliv og høj viden om kost danner et godt og solidt fundament. Selvfølgelig er der også udfordringer. Den mentale sundhed er i disse år i særlig grad udfordret hos unge som ældre, ikke bare i Lyngby-Taarbæk, men i hele Danmark. Samtidig ser vi i Lyngby-Taarbæk også et stigende misbrug af euforiserende stoffer – noget der også ses på landsplan.

Med kommunens sundhedsstrategi 2020-2026 er sporene lagt for det kommunale arbejde med sundhed.

Strategien har tre fokusområder; Lighed i sundhed, Tidlig indsats og forebyggelse samt Mestring og trivsel

I de kommende år vil vi i særlig grad have fokus på forebyggelse, idet vi ønsker at forebygge misbrug af euforiserende stoffer i en bred kommunal indsats og angst og depression hos alle aldersgrupper i kommunen. Derudover vil vi arbejde med følgevirkninger hos pårørende til misbrug, nedbrud i mental sundhed med særlig fokus på børnene, og større opmærksomhed i skolerne på disse udfordringer.

Børn, unge, voksne og ældre som er i et misbrug eller lider af angst skal fortsat have et tilbud om hjælp, så deres tilværelse kan komme på ret køl igen.

De næste fire år vil vi arbejde for:

 • At de praktiserende læger fortsat er en hjørnesten i sundhedsvæsnet

 • At inddrage patientforeninger, som har stor viden om sygdom og behov hos patienter/borgere

 • Styrket samarbejde mellem sygehusvæsenet og Regionen – vi ønsker en mere holistisk behandling af vores syge medborgere på tværs af kommunes forvaltninger for børn, unge og ældre

 • Øget brug af best practice gennem brug af forskere og andre eksperter

Frivillighed på socialområdet

Mange borgere i kommunen er frivillige, enten organiserede frivillige via foreninger eller uorganiseret og på egen hånd. Vi skylder de frivillige stor tak for deres bidrag til fællesskabet, som er helt afgørende for vores samfund. Frivillighed har en særlig værdi, der aldrig kan erstatte medarbejdernes indsats, men som er et uvurderligt supplement, der skaber stor værdi for modtageren af den frivillige hjælp.

De næste fire år vil vi arbejde for:

 • Gode fysiske rammer for det frivillige sociale arbejde og en fortsat forankring i frivillighedscenteret som en videns paraply og katalysator for det frivillige sociale arbejde.

 • Øget lokaledeling, så flere får adgang til faciliteterne

 • Fortsat uddeling af årlig frivillighedspris til en frivillig i en af de lokale foreninger. Vi vil også gerne supplere med en lille opmærksomhed til den daglige organiserede såvel som uorganiserede indsats. Det kan for eksempel være en gang i kvartalet efter indstilling fra borgerne at uddele en takkebuket til en borger der gennem aktivt medborgerskab har ydet en særlig frivillig indsats for andre i vores lokalsamfund.

Handicappede

I mange år har vi som samfund overset ressourcer hos fysisk eller psykisk handicappede medborgere. Gruppen af handicappede er en meget bred gruppe – fra borgerne, som er afhængige af 24-timers hjælp og støtte – til borgere med brug for lidt støtte eller særlige rammer. I Lyngby-Taarbæk er budgettet på området stigende. Stigningen skyldes flere borgere med behov, mere komplekse problemstillinger og nye muligheder for at understøtte de berørte borgere. Selvom der ikke er sparet på området, betyder de nye krav og behov, at vi til stadighed skal se på hvordan opgaverne løftes.

De næste fire år vil vi arbejde for:

 • At ressourcerne hos den enkelte borger er i fokus.

 • Øget samarbejde med handel og erhverv om at skabe jobs til handicappede borgere, så de får lettere adgang til at blive en aktiv del af vores lokalsamfund.

 • At etablere ældreboliger og plejehjemspladser til målgruppen. Handicappede borgere lever heldigvis længere, men de har ofte i alderdommen helt andre behov end eksempelvis demente borgere. Det skal der være opmærksomhed på, så de rette tilbud findes.

 • At styrke fritidslivet for handicappede. Aktiviteter, som pårørende og handicappede kan gøre sammen giver livskvalitet, for eksempel i form af tilbud som Team Tvilling, hvor både idræt og fællesskab bliver forenet.

 • Fokus på den fysiske tilgængelighed i hele kommunen

 • Bedre sammenhæng mellem børne og voksenområdet, så borgerne sikres en god overgang og helhed i indsatsen ved overgang fra barn til voksen.

Ældre

Lyngby-Taarbæk er en ældrerig kommune. Vi er samtidig en af de kommuner, der bruger flest penge pr ældre. Ældreområdet er dermed et højt prioriteret indsatsområde, hvor også boligerne i dag er af høj kvalitet på de kommunale plejecentre. Det er vi stolte af, men vores ambitioner er stadig større.

Mange af vores ældre medborgere er født og opvokset her, og har som en helt naturlig ting valgt at blive i det grønne område. I midten af 2020èrne stiger andelen af ældre borgere i kommunen, og derfor skal vi naturligvis etablere flere plejehjemsboliger, så borgerne fortsat kan få tilbudt en plejebolig, når tid er.

Vi har ambitioner for disse boliger. Vi ønsker en indretning, som skaber den bedste ramme for den ældre borgers hjem skabt på borgerens præmisser. Her skal være hyggeligt, og de pårørende skal have mulighed for at være en del af hverdagen.

Et friplejehjem står på vores ønskeseddel, da vi hilser borgernes valgmuligheder velkomne og tror på at private og offentlige tilbud kan tjene til gensidig inspiration og bedre pleje.

Pårørende til ældre borgere yder generelt en stor indsats. For nogle år siden fik kommunen en pårørendevejleder, som bistår med de mange spørgsmål og følelsesmæssige udfordringer, der let opstår. Vi ved, at kommunen kan blive endnu bedre til at kommunikere, og vi ønsker at lytte til både pårørende og plejehjemsbeboerne. Ikke med store analyser, men med jævnlige tilbagemeldinger direkte til politikerne. Vi sætter pris på det gode samarbejde med det lokale Seniorrådet, og ønsker at supplere dette samarbejde med direkte kontakt til brugerne af ældreplejen, og deres pårørende.

En vores største udfordringer på ældreområdet er at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. Den udfordring deler vi med mange andre kommuner, men de høje leveomkostninger giver en ekstra udfordring for os. For hvis medarbejdergruppen kun i begrænset omfang har mulighed for at bo i området, skal der en ekstra indsats til, at få de potentielle medarbejdere til at vælge kommunen til – til trods for længere transporttid eller højere leveomkostninger.

De næste fire år vil vi arbejde for:

 • At der etableres et friplejehjem i kommunen, så borgernes valgmuligheder øges

 • At nye plejehjemsboliger om muligt etableres i sammenhæng med andre boliger, enten for unge eller for pårørende. Vi lægger også vægt på, at der er er liv omkring plejeboligerne for eksempel i form af legeplads eller nyttehaver for børn.

 • At Lyngby-Taarbæk kommunes ældrepleje er et sted, hvor man gerne vil arbejde, med et godt arbejdsmiljø, dygtige ledere og gerne brug af nye teknologiske hjælpemidler. Med nærvær og plads til at se borgerne, og deres naturlige individuelle behov.

 • at der etableres bestyrelser på de enkelte plejehjem, som kan involvere beboere og pårørende i et forpligtende samarbejde med ledelsen.

 • At der igangsættes et projekt målrettet borgerne på ældrecentrene, med tilbud om gennemgang af deres medicinforbrug – naturligvis i tæt samarbejde med praktiserende læge og andre fagpersoner. Målet er at ingen ældre får mere medicin end de reelt har behov for.