Bred enighed om budgettet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Alle kommunalbestyrelsens partier er enige om budgettet for 2019-22. De store borgernære serviceområder løftes, mens en række mindre aktiviteter omlægges, reduceres eller bortfalder.

Børne- og ungeområdet løftes med cirka 32 mio. kr. over 4 år. I skolerne prioriteres IT-udstyr til eleverne, oprettelse af en ekstra gruppeordning for elever med særlige behov, og en analyse af dagtilbuddenes fysiske rammer. Puljen til at oprette en ny legeplads i Lyngby centrum ændres, således at pengene i stedet går til renovering af eksisterende legepladser, samtidig med at puljen øges. Herudover afsættes cirka 24 mio. kr. i perioden til udbygnings- og renoveringsprojekter, særligt med henblik på at håndtere presset på skolekapaciteten i Lyngby Vest i distriktet omkring Engelsborgskolen.

Social- og ældreområdet løftes med cirka 15 mio. kr. over den næste 4 år. Der gives et økonomisk løft til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp. Klippekortordningen bortfalder og erstattes af en pulje til individuelle aktiviteter på plejehjemmene. Herudover afsættes midler til ældrestrategien og en fortsættelse af ældreugen.

På arbejdsmarkedsområdet afsættes midler til en særlig indsats for borgere ramt af stress. På teknik- og miljøområdet, kultur- og fritidsområdet samt administrations- og ejendomsrådet foretages en række mindre budgetmæssige omprioriteringer. På teknik- og miljøområdet afsættes bl.a. midler til en analyse af rammerne for private fællesveje og serviceaftaler.

Kommunalbestyrelsen er også enige om, at fremtidige salgsindtægter skal bruges til renovering af skoler, modernisering af Stadsbiblioteket samt gennemførsel af projekter indenfor støjhandlingsplanen og skolevejsanalysen.

Endelig tilslutter kommunalbestyrelsen sig FN´s Verdensmål, ligesom der fremover skal holdes regnskab med kommunens træer, når de fældes, således at træbalancen kan opretholdes gennem genplantning.

Såvel personskatten som grundskylden holdes i ro i 2019.

Borgmester Sofia Osmani

”Budgetforliget er udtryk for et bredt samarbejde og en stabil økonomi. Det er ikke et spare- budget, men der er heller ikke de helt store armbevægelser. Når det alligevel er lykkedes at samle alle partier, skyldes det, at alle har anerkendt, at vi har haft en bunden opgave med en stram statslig styring. Samtlige partier er gået til opgaven med mådehold og forhandlingsvilje – og det vil jeg gerne kvittere for.

Resultatet er et ansvarligt budget, hvor skatten holdes i ro, men vi må samtidig være realistiske og understrege, at vi ikke på den lange bane kan opret- holde det nuværende skattetryk og serviceniveau, hvis folketinget sender os en yderligere regning til udligning.”

Gruppeformand Richard Sandbæk

”Hos De konservative er vi glade for hele budgettet, der også demonstrerer at kommunen har en sund økonomi, men specielt skal det bemærkes at vores borgmester har forstået at samle samtlige partier til et forlig for den kommende budgetperiode, hvilket er godt for det videre  politiske arbejde og ikke mindst godt for vore borgere.

Mere specifikt omkring budgettet er vi glade for den store investering i IT til vore elever i skolerne og at der er afsat penge til en  analyse vedr. løsninger til snerydning på private fællesveje, som er en sag der optager både politikere og borgere. Vi har også lyttet til grundejer-og beboerforeningerne, idet der er afsat penge til at foreningerne får mulighed for at anvende kommunens lokaler til generalforsamlinger på lige fod med de frivillige foreninger.

Tak til borgere, foreninger og institutioner som på trods af de korte høringsfrister har indsendt høringssvar hvilket er med til at fremme den politiske debat og lige så stor tak til de andre politiske partier for en god debat under de mange møder.”